MULTISPEKTRAL AVBILDNINGFAF141
Multi-spectral Imaging

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Sune Svanberg, sune.svanberg@fysik.lth.se. Förkunskapskrav: grundkurser i matematik och fysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/Multi/

Mål:
Målet för kursen är att bibringa kunskaper om generering och informationsextraktion ur multispektrala bilder i olika våglängdsområden och på olika storleksskalor. Grundläggande kunskaper om bildbehandling skall ernås. Laborationer ger en första praktisk erfarenhet inom fältet.

Innehåll:
Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur information om objekts fysikaliska och kemiska natur kan nås genom analys av multispektral bildinformation, där bilder registreras i ett antal lämpligt valda spektralband. Genom bildbehandling utnyttjande en lämpligt vald kontrastfunktion kan delobjekt i bilden identifieras. Tekniken har tillämpningar inom medicinsk diagnostik, industriell inspektion, mikroskopi, kriminologi, miljömätteknik, satellitbaserad fjärranalys och astronomi. Föreläsningar: Grundläggande molekylfysik och molekylspektroskopi, reflektans- och fluorescensspektra, multispektral analysutrustning, detektorsystem i laboratoriet och i rymden, bildbehandlingssystem. Ett antal tillämpningsexempel genomgås, inklusive rymdbaserad fjärranalys och astronomisk bildanalys. Laborationer: Digital bildregistrering och IR-termografi (termovision). Multispektral avbildning för medicinsk diagnostik och miljöstudier. Bildbehandling av data från LANDSAT och SPOT- satelliterna, avbildande laser-radar. Demonstrationer: Astronomiska Institutionen. Elektronmikroskopicentrum. PIXE-laboratoriet Kärnfysik.

Litteratur:
Kompendium. Laborationshandledningar i Multispektral Avbildning.