ADAPTIV SIGNALBEHANDLINGETT042
Adaptive Signal Processing

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Universitetslektor Leif Sörnmo Förkunskapskrav: Tidsdiskreta kretsar och signaler, Stokastiska processer samt Optimal signalbehandling. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Slutbetyg erhålls då tentamen och laborationer är godkända. Webbsida: http://www.tde.lth.se/ugradcourses/asb/asb.html

OBS! övningarnas indelning: övningar 14 tim, MATLAB-övningar 14 tim. Antal laborationer: 2 à 4 tim.

Mål:
Kursen omfattar teoretisk analys och även implementering av olika algoritmer, främst i MATLAB. Dessa algoritmer löser Wienerfiltreringsproblemet adaptivt, dvs vartefter ny signaldata blir tillgänglig så förbättras lösningen till den underliggande normalekvationen. Med de adaptiva algoritmerna kan man alltså följa förändringar. Realtidsrealiseringar genomförs på ett signalprocessorbaserat laborationssystem.

Innehåll:
Allmänt om adaptiva system, stationära processor, ortogonalitetsprincipen, Wienerfilter, steepest-descent-metoden, LMS-algoritmen, stabilitetsanalys, konvergenshastighet, Newtons metod och RLS-algoritmen. Exempel på tillämpningsområden: kanalutjämnare (equalizer), adaptiv och aktiv störundertryckning, ekoundertryckning av fasta och mobila telefonförbindelser, adaptiva arrayer, adaptiv filtersyntes, inversfiltrering.

Litteratur:
Meddelas senare.