PROGRAMVARUKVALITETETS690
Software Quality

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PVH3 Kursansvarig: Per Runeson, e-post: per.runeson@telecom.lth.se Förkunskapskrav: Programvaruutveckling för stora system (ETS311) Rekomenderade förkunskaper: Programvaruteknik översiktskurs (ETS651), Programmering med processuppföljning (EDA680), Kravhantering (ETS670) och Programvaruverifiering (ETS660). Prestationsbedömning: Projektarbete och skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.telecom.lth.se Övrigt: Rapporter skrives på engelska. Obligatoriska moment: övningar och projektuppgifter.

Mål:
Kunskapsmål:
Studenten skall känna till vad som kan göras i en organisation för att säkerställa kvaliteten på programvara och dess utveckling. Kursen belyser hur kvalitetsarbete sker i en organisation, dvs vilka de viktigaste delarna i ett kvalitetssystem är och hur man inför ett kvalitetsystem i en organisation. Kursen behandlar även hur utvecklingsprocessen för programvara kan modelleras och förbättras systematiskt. Studenten skall även få en orientering om hur kvalitetsarbete i en vidare mening än inom programvaruutveckling kan ske. Vidare skall studenten ha kunskap om tekniker och metoder som är viktiga för utveckling av programvara av hög kvalitet.

Färdighetsmål:
Studenten skall ha färdighet att använda de tekniker och metoder som programvaruingenjörer i kvalitetsmedvetna organisationer berörs av.

Attitydmål:
Efter kursen skall studenten förstå vikten av att en organisation arbetar med kvalitetsfrågor och inför ett kvalitetssystem. Studenten skall också förstå vikten av de områden som berör programvaruutvecklare och hur dessa områden ingår i organisationens kvalitetssystem.

Innehåll:
Kursen behandlar i huvudsak kvalitetsarbete inom programvaruutveckling, men även kvalitetsarbete i allmänhet inom tillverkning och utveckling i en vidare mening. Kursen berör också standarder inom området och hur certifiering av organisationer går till. Dessutom behandlas tekniker och metoder som programvaruingenjörer i organisationer som arbetar aktivt med kvalitetsarbete berörs av.
De moment som behandlas är:
- Introduktion till kvalitetsarbete i allmänhet och kvalitetsarbete inom programvaruutveckling i synnerhet
- Kvalitetssystem, standarder och certifiering, t.ex.: ISO9000, TickIT och CMM
- Livscykelprocesser och processförbättring
- Viktiga tekniker och metoder för programvarukvalitet, t.ex.: projektplanering, konfigurationshantering, kvalitetssäkring (software quality assurance) och mätningar inom programvaruteknik.

Litteratur:
Fastställes senare.