DIGITAL IC-VERIFIERINGETI140
Digital IC-Verification

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Valfri för: D4, E4 Kursansvarig: Peter Nilsson Förkunskapskrav: Digitala IC-projekt Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna godkänt och underkänt. För betygsgraden godkänt erfordras skriftlig och muntlig presentation av de resultat som erhållits. Webbsida: http://www.tde.lth.se/ugradcourses/digICver/digICver.html

Mål:
Kursen är en uppföljning av kursen Digitala IC-projekt. Syftet är att de kretsar som tillverkas under Digitala IC-projekt skall verifieras och dokumenteras. Verifiering sker genom mätningar och skall ge besked både om funktionalitet och parametrar såsom maximal hastighet och strömförbrukning.

Litteratur:
Rabaey, Jan M.: Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Prentice Hall International Editions, ISBN 0-13-394271-6. Samma kursbok som för Digital IC-konstruktion.