ANALOG IC-VERIFIERINGETI072
Test and Documentation of Integrated Circuits

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Valfri för: E4 Kursansvarig: Pietro Andreani. Förkunskapskrav: Analoga IC-projekt (ETI 064). Prestationsbedömning: för betygsgraden godkänd krävs godkänd skriftlig och muntlig presentation av eget projektarbete eller annat projektarbete. Webbsida: http://www.tde.lth.se/ugradcourses/ICver/kurs.html

Innehåll:
Kursen är en uppföljning av kursen IC-projekt. Syftet är att efter tillverkningen verifiera, testa och dokumentera de kretsar som tidigare konstruerats.