ANALOGA IC-PROJEKTETI064
IC Design Projects

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Valfri för: E4 Kursansvarig: Pietro Andreani. Förkunskapskrav: Analog IC-konstruktion (ETI 063). Rekomenderade förkunskaper: Digital IC-konstruktion (ETI 130). Prestationsbedömning: endast betygsgraderna godkänd och underkänd. För betygsgraden godkänd fordras förutom godkänt projektarbete en godkänd skriftlig rapport. Webbsida: http://www.tde.lth.se/ugradcourses/ICproj/kurs.html

OBS! Projektmöten med obligatorisk närvaro

Innehåll:
Detta är en projektkurs i vilken deltagarna i små grupper får integrera ett system på kisel. Med hjälp av avancerat datorstöd kan analoga system utvecklas på ett effektivt sätt samt deras prestanda noggrant simuleras med hänsyn till de parasitkomponenter (främst strökapacitanser) som oundvikligen påverkar en integrerad krets. Man har dessutom möjligheten att utveckla blandade (eng. mixed-mode) system, där enkel digital logik används inom ett annars helt analogt bygge. I dessa fall kan man ofta välja att plocka de digitala blocken från ett av kiselleverantören tillhandahållet cellbibliotek. I kursen läggs stor vikt vid projektplanering. Efter utfört projekt skickas gruppens konstruktion till ett halvledarföretag för tillverkning.