ANALOGA PROJEKTETI022
Analog Project

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Valfri för: E3 Kursansvarig: Bertil Larsson. Förkunskapskrav: Kretsteknik (ETI 005) och Analog elektronik (ETI 011). Prestationsbedömning: Projektrapport (U och G). Webbsida: http://www.tde.lth.se/ugradcourses/analogaprojekt/kurs.html

Mål:
Kursen skall ge erfarenheter av praktiskt konstruktionsarbete både på det tekniska och på det administrativa planet. Föreläsningarna och självstudierna skall ge insikt i bland annat EMC, kvalitetstänkande, byggsätt och produktionsmetoder, planering och uppföljning av projekt samt skriftlig och muntlig redovisning.

Innehåll:
Föreläsningarnas innehåll varierar men berör områden som EMC, kvalitetstänkande, strömförsörjning och kretskonstruktion. Projektarbete är ett bra sätt att få reda på svagheter i sitt kunnande. Projekten kommer att drivas så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför kommande arbetsuppgifter. Dock kommer huvuddelen att ägnas åt elektronikkonstruktion i ett av eleven själv valt område inom analogtekniken. Tillämpningsområden: Arbete i projektgrupp är förmodligen den vanligaste situationen för en civilingenjör antingen som projektledare eller som specialist på något område.

Litteratur:
Kompendium.