PROJEKTKURS 2ETE660
Project

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IEH2 Kursansvarig: Mats Lilja, e-post: mats.lilja@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Godkänd projektarbete och redovisning. Övrigt: Endast betygen godkänd eller underkänd förekommer.

Mål:
Kursen ger
· Träning i projektarbete och projektredovisning med industriell inriktning.
· Träning i ingenjörsmässiga arbetsmetoder.
· Tillfälle att tillämpa och integrera kunskaper erhållna i ämnesinriktade kurser.
· Ekonomiska, organisatoriska och ekologiska aspekter på ett projekt.

Innehåll:
Projektarbete: Träning i form av ett mindre projektarbete i grupp om c:a 5 personer. Under arbetets gång ges påtaglig styrning från handledaren med regelbunden avrapportering efter lösta delmoment.
Rapportering: Redovisning i skriftlig och muntlig form av projektets genomförande.

Litteratur:
Manualer, stenciler.