PROJEKTKURS 1ETE650
Project 1

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IDH1, IEH1 Kursansvarig: Anders Wikström, e-post: anders.wikstrom@hbg.lth.se Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs: (1) godkänd laboration, (2) godkänd konstruktionsuppgift, (3) godkänd skriftlig och (4) muntlig redovisning av projektarbetet. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Del 1 och 2. Endast betygen godkänd och underkänd förekommer.

Mål:
Kursen
· Ger grundläggande kunskap och övning i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. Detta innefattar att studenten ska kunna söka och strukturera information samt presentera den i skriftlig och muntligt form.
· Ökar medvetandet om de etiska problemställningar som en ingenjör kan ställas inför.
· Ger inledande träning i projektarbete och projektredovisning med industriell inriktning.
· Ger inledande träning i ingenjörsmässiga arbetsmetoder.
· Ger tillfälle att tillämpa och integrera kunskaper erhållna i ämnesinriktade kurser.


Del 10198
Part 1

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
PC-användning:
· Introduktion till program för ordbehandling. Träning i form av en laboration med inlämningsuppgifter och skriftlig redovisning av projektarbetet.
· Datorsimulering av elektriska kretsar.
För studerande i utbildningsprogrammet elektroteknik:
· Datoriserad mätvärdesinsamling.
För studerande i utbildningsprogrammet datateknik:
· Datorns historia och dess betydelse i dagens samhälle.

Projektarbete:
· Träning i form av ett mindre projektarbete i grupp om ca 5 personer. Arbetet är delvis styrt av handledaren med regelbunden avrapportering efter lösta delmoment. Förutsättningarna är relativt noggrant specificerade.

Litteratur:
Utdelat material.


Del 20298
Part 2

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Presentationsteknik:
· Klassisk och modern retorik.
· Kommunikation mellan människor.
· Informationssökning i bibliotek och på internet.
· Disposition av rapporter och föredrag.
· Skriftlig framställning.
· Muntlig framställning.
· Opponering på rapporter och presentationer.

Etik:
· Arbete med etiska frågeställningar i ingenjörsrollen.

Litteratur:
Palm, Lars & Windahl, Sven: "Kommunikation - Teorin i praktiken", Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.