KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE601
Circuits and Measurements

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IDH1, IEH1 Kursansvarig: Stefan Adolfsson, e-post: stefan.adolfsson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delkurserna (dock högst 5). För slutbetyg erfordras godkända laborationer. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna del 1 och del 2.

Mål:
Kursen ger
· Kunskap om grundläggande samband i elektrisk kretsteori.
· Inledande komponentkunskap.
· Kunskap om komponent- och signalmodeller.
· Kunskap och träning i analysmetoder för linjära. tidsinvarianta kretsars tids- och frekvensegenskaper
· Kunskap om vanliga mätmetoder och mätinstrument.
· Träning i att planera och utföra mätningar.
· Inledande kunskap om datorhjälpmedel för simulering av elektriska kretsar.
· Träning i att använda matematiska verktyg och förbereda studenterna inför kurser inom elektroteknik och datateknik.


Krets- och mätteknik, del 10195

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
· Grunder: Ström, spänning och effekt. Kirchhoffs lagar. Oberoende och styrda spännings- och strömkällor. Resistorn. Den ideala operationsförstärkaren.
· Nätanalys: Nodanalys.
· Nätverksteorem: Linjaritet. Thévenin- och Nortonekvivalenter. Superposition.
· Likspänningsmätningar: Mätning av spänning, ström och resistans med hjälp av analog och digital multimeter. Mätinstrumentets inverkan. Toleranser.
· Datorsimulering: PSPICE.
· Komponentmodeller: Kondensatorn. Induktorn.
· Sinusformat tidsberoende: jwmetoden. Impedans och admittans. Överföringsfunktion. Ömsesidig induktans. Den ideala transformatorn. Komplex effekt. Anpassning. Faskompensering.
· Medelvärden av periodiska förlopp: Medelvärde, likriktat medelvärde, effektivvärde.
· Växelspänningsmätningar: Mätning av medelvärden för periodiska förlopp med multimeter. Mätning av amplitud och fas för sinusformade spänningar med analogt oscilloskop.
· Effektmätning: Mätning av effekt med wattmeter.

Litteratur:
Dorf, Richard C & Sloboda, James A: Introduction to Electrical Circuits, 4th Edition, John Wiley & Sons 1999, ISBN 0-471-79246-5.
Carlson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber ,1997, ISBN 91-47-01098-3.
Andersson, Tommy: Krets- och mätteknik, exempelsamling.
Nilsson, Björn: Introduktion till Pspice.
Nilsson, Björn: Liten manual till Pspice.


Krets- och mätteknik, del 20395

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
· Allmänt tidsberoende: Beskrivning och lösning av tidskontinuerliga linjära system med hjälp av differentialekvationer. RC-, RL- och RLCkretsar. Stabilitet.
· Komplex frekvens: Överföringsfunktion. Samband mellan differentialekvation och överföringsfunktion. Poler och nollställen. Filter. Resonans. Q-värde.
· Bodediagram: Manuella metoder. Datormetoder.
· Transformmetoder: Reella och komplexa Fourierserier. Deltafunktionen. Fouriertransformen. Enkelsi-diga Laplacetransformen.
· Mätningar i tidsplanet: Mätning av allmänna tidsförlopp med digitalt oscilloskop.
· Mätningar i frekvensplanet: Mätning av spektrum och överföringsfunktion med spektrum- och nätverksanalysator.

Litteratur:
Dorf, Richard C & Sloboda, James A: Introduction to Electrical Circuits, 4th Edition, John Wiley & Sons 1999, ISBN 0-471-79246-5.
Carlson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber, 1997, ISBN 91-47-01098-3.
Andersson, Tommy: Krets- och mätteknik, exempelsamling.
Nilsson, Björn: Introduktion till Pspice.
Nilsson, Björn: Liten manual till Pspice.