ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORI FÖR FETE051
Electromagnetic Fields

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: F2 Kursansvarig: universitetslektor Anders Karlsson, Anders.Karlsson@tde.lth.se Rekomenderade förkunskaper: Matematik, grundkurs, Vektoranalys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov (5 timmar). Webbsida: http://www.teorel.lth.se/

Mål:
Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll:
Teorin för hur elektrostatiska fält byggs upp med Coulombs lag som utgångspunkt. Magnetostatistiken behandlas på ett likartat sätt utgående från Biot-Savarts lag. Tidsberoende inkluderas i två steg, via induktionslagen och senare via Maxwells fältekvationer. Kursen avslutas med några tillämpningsfall: plana vågor, strålningsfält från antenner med givna strömmar, vågor på enkla vågledarstrukturer. Elstatik: Elektrisk fält i vakuum och i materiella media. Kondensatorer. Allmänna ledarsystem. Fältenergi. Maxwells spänningar och kraftberäkningar. Randvärdesproblem, speglings- och ansatsmetoder. Strömtäthetsfält. Magnetostatik: Biot-Savarts lag. Vektorpotential. Magnetiskt flöde. Magnetisering. Materialegenskaper. Magnetiska kretsar. Fältenergi och magnetiska krafter. Självinduktans och ömsesidig induktans. Tidsberoende fält: Induktionslagen. Virvelströmmar. Maxwells fältekvationer. Plana vågor. Retarderade potentialer. Strålningsfält från givna strömfördelningar. Poyntings vektor, energi och effekt. Vågor på dubbelledningar.

Litteratur:
Cheng, D. K.: Field and Wave Electromagnetics, 2nd ed., Addison-Wesley Lundin, R.:Exempelsamling, Elektromagnetisk fältteori del 1 och del 2, LTH.