DIGITALA BILDER - KOMPRESSIONEIT050
Digital Pictures - Compression

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Mirek Novak Rekomenderade förkunskaper: God grund inom matematik, sannolikhetslra och digital signalbehandling. Prestationsbedömning: Kursen bedrivs enligt principen 'självstyrd inlärning'. Examinationsmoment och bedömning skiljer sig därför från andra kurser.

Moment som ger bedömningsgrad U/G:


Moment som ger bedömningsgrad U/G/VG:


Om samtliga moment bedömts med betyget G fås slutbetyg 3 i kursen.
Om två moment dessutom bedömts med VG fås slutbetyg 4.
Om tre moment bedömts med VG fås slutbetyg 5. Webbsida: http://www.it.lth.se/~mirek/DigBild.html Övrigt: God färdighet i skriftlig och muntlig framställning samt en förmåga att kunna arbeta i grupp krävs.

OBS! Deltagarantalet kan komma att begrnsas. Obligatoriska gruppmten varje vecka.

Mål:
Målet med kursen är att studenten ska förstå hur bildinformation kan överföras i en telekommunikationsmiljö. Studenten ska uppnå sådan kunskap att han eller hon kan specificera och utveckla system för bildöverföring. Han eller hon ska också förstå de olika krav som ställs för att förmedla olika typer av digital bildinformation.


Efter kursen ska studenten vara väl orienterad om grundläggande teori och teknik för bildöverföring. Han eller hon ska känna till och kunna använda existerande standarder. Dessutom ska studenten ha kunskap om det mänskliga synsinnet för att få en god uppfattning om vilka krav en mänsklig mottagare kan förväntas ha.


Studenten ska också kunna utveckla sin kunskap i tal och skrift.

Innehåll:
Innehållet i kursen definieras med hjälp av frågeställningar. Omfattningen ges av procentsatsen vid huvudrubriken.

Något om kursens form

Kursen kommer att ges enligt principen "självstyrd inlärning". Denna bygger på att studenten tillsammans med en grupp (6-8 personer) formulerar frågor utifrån ett givet scenario. Besvarandet av frågorna ska leda till att studenten uppnår tydliga, förutbestämda kunskapsmål. Till hjälp har studenten
resurser som föreläsningar, resurslektioner, laborationsutrustning, gruppträffar, bibliotek och handledningstider.

Litteratur:
A. Netravali and B. Haskell: Digital Pictures -- representation, compression and standards, 2nd edition. Plenum Press, 1995. ISBN 0-306-44917-X.Litteraturlista kommer att finnas tillgänglig för ett kunskapssökande på egen hand.