DATORSYSTEMTEKNIK FKEIT030
Computer Systems II

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: Jan Eric Larsson Rekomenderade förkunskaper: Datorsystemteknik EDT092 eller motsvarande Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs och skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.it.lth.se/dt Övrigt: Kursen ges integrerat i kursen Datorteknik, EDT026

Mål:
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på hårdvarunivå. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha:

Innehåll:
Kursen ger en beskrivning av hur olika enheter i ett datorsystem fungerar och är uppbyggda. Bland annat beskriv sfunktion och uppbyggnad hos RISC-processorer baserade på pipelining, olika problem som detta medför, samt olika hårdvaru- och programvarumässiga lösningar på dessa problem. Vidare beskrivs konstruktion och funktion hos cacheminnen, virtuella minnen och andra systemkomponenter.

Litteratur:
Pattersson, D. A. and J. L. Hennessy, Computer Organzation & Design: The Hardware/Software Interface, Second Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, California, 1998. Waldron, J., Introduction to RISC Assembly Language Programming, Addison-Wesley, Harlow, England, 1999, eller Brorsson, M., Datorsystem: program- och maskinvara, Studentlitteratur, 1999. Laborationshandledning (ges ut av institutionen) Kopior av OH-bilder använda på föreläsningarna (ges ut av institutionen)