ELENERGITEKNIKEIE601
Applications of Electric Energy

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IEH2 Kursansvarig: Rolf Björkman, e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laborationskurs.

Mål:
Kursen ger
· Orientering om produktion och distribution av elenergi.
· Kunskap om allmän uppbyggnad av lågspänningsanläggningar samt viktiga säkerhetsföreskrifter.
· Fördjupad kunskap i för elektrisk energianvändning väsentliga delar av ellära såsom 3-fasväxelström, magnetiska kretsar och indution.
· Kunskap om elmaskiner med tonvikt på motordrift.
· Kunskap om högeffektelektroniska komponenter och systemtillämpningar.

Innehåll:
· Allmäna eltekniska grunder. 3-fas växelström. Mätning av aktiv och reaktiv effekt och energi i trefas kretsar. Faskompensering.
· Transformatorn. Teori. Ekvivalent schema. Överförings- och distributionstransformatorer, 1-fas och 3-fas. Småtransformatorer. Mättransformatorer.
· Strömriktare. Komponenter. Likriktning och växelriktning med nätstyrda strömriktare. Självstyra växelriktare. Likspänningsomriktare. Växelspänningsomriktare. Frekvensomriktare. Speciella problem vid strömriktning.
· Likströmsmaskinen. Teori. Separatmagnetiserad motor. Seriemagnetiserad motor. Generatordrift. Principer föt varvtalsändring.
· Asynkronmaskinen. Flödesbildning i 3-fas lindning. Förenklad teori för asynkronmaskinen. Startmetoder för kortslutna och släpringade motorer. Principer för varvtalsändring. Bromsmetoder. Generatordrift.
· Synkronmaskinen. Kortfattad teori. Motordrift. Styrning av aktiv och reaktiv effekt. Borstlös synkronmaskin.
· Speciella maskiner. Orientering om skärmpolmotorn, allströmmotorn, reluktansmotorn, 1-fas asynkronmotorn, linjärmotorn, stegmotorn samt den borstlösa likströmsmotorn.
· Elmaskinsystem. Motorers urförande. Driftarter. Konstantvarviga system. Flerhastighetsystem. Regler-bara system. Skydd och övervakning.
· Elanläggningar. Allmän uppbyggnad. Elsäkerhet. Installationsmaterial. Bostads-, kontors- och industriinstallationer. Ritningar och dokumentation.
· Produktion och distribution. Energi- och effektbehov. Principer för elproduktion. Topplast och baslast. Elnätets uppbyggnad. Eltaxor.

Litteratur:
Alf Alfredsson: Elkraft, Liber 1998, ISBN 91-634-0951-8.