ELMASKINKONSTRUKTIONEIE050
Design of Electrical Machines

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: E4 Kursansvarig: Mats Alaküla Förkunskapskrav: Elmaskinsystem(EIE010) Rekomenderade förkunskaper: Styrning av elektriska drivsystem (EIE041) eller motsvarande projektkurs, Kraftelektronik (EIE023) Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift och skriftlig och muntlig rapport ger betyget tre. För högre betyg krävs skriftlig tentamen av problemlösningstyp. Webbsida: http://www.iea.lth.se Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska

Mål:
Kursen syftar till att ge grundläggande kännedom om elmaskinkonstruktion med avancerade material och både 2D och 3D flödesgeometrier. I projektuppgiften används FEMbaserade beräkningsprogram för elmaskinkonstruktion.

Innehåll:

Föreläsningar: Lindningar, strömbeläggning, momentbildning och förluster. Optimering, momentkvalitet, reluktansnätmodeller, FEM-analys. Projektuppgift: Konstruktion av elmaskin med användning av FEMbaserade beräkningsprogram.

Litteratur:
Kompendium i elmaskinkonstruktion, IEA, LTH.