INTERNET INUTIEDT120
Internet Inside

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: D4, E4 Kursansvarig: universitetslektor Mats Brorsson Förkunskapskrav: Programmering för D, EDA015 eller Programmeringsteknik, EDA011 eller motsvarande. Rekomenderade förkunskaper: Objektorienterad programmering, vana att arbeta självständigt. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs. Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer. Webbsida: http://www.it.lth.se/internet_inuti

OBS! Deltagarantalet är begränsat. Urval görs enligt kriterier fastställda av utbildningsnämnden.

Mål:
Syftet med kursen är att ge deltagaren goda kunskaper i nätverksprogrammering med fokus på TCP/IP och WWW samt förståelse för inbyggda system med avseende på resurshantering, kopplingen mellan maskinvara och programvara, operativsystem samt drivrutiner (för Ethernet).

Innehåll:
Kursen är inriktad på hur protokoll för datorkommunikation, och då speciellt TCP/IP, fungerar i praktiken och hur man realiserar dem i praktiken. Kursdeltagrna kommer under kursens gång att implementera en webbserver med objektorienterad programmering i C++ med början i gränssnittet mot nätverket och vidare upp genom protokollagren i TCP/IP.

Moment: Maskinvarudrivrutiner, operativsystem, objektorienterad design av kommunikationsprotokoll och deras implementation i C++, TCP/IP-stacken inklusive Ethernet, IP, ARP, TCP och HTTP.

Laborationer: 1. Koppling mellan maskinvara och programvara, köra processer. 2. Drivrutin för Ethernet, sända och ta emot paket från nätverket. 3. IP, ARP och ECHO. Routing. 4,5. TCP. 6,7. telnet, e-mail, HTTP. Laborationskursen består mestadels av självständigt arbete.

Litteratur:
Stevens, W. Richards: TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, Addison-Wesley