KREATIV PRODUKTUTVECKLINGEDT110
Creative Product Development

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: D4, E4 Kursansvarig: Lars Philipson Förkunskapskrav: Deltagarantalet är begränsat. Förtur för elever antagna till påbyggnadsutbildningen Utveckling av digital produkter Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer. För betyget Godkänd krävs aktiv medverkan vid genomförande och redovisning av seminarieuppgifterna Övrigt: Timfördelningen är ungefärlig och kan variera mellan läsåren.

OBS! Deltagarantalet är begränsat, 16 st

Mål:
Syftet med kursen är att genom praktiskt utövande ge eleverna erfarenhet av hur man hanterar de alltra tidigaste stegen i produktutveckling och visa på de kreativa momentens betydelse och roll.

Innehåll:
Kursen tar upp hur man systematiskt använder visuellt tänkande, rollspel, skissning modellering och experiment somhjälpmedel i det kreativa arbetet. Dessutom behandlas den rol som deltagarnas olika personlighet spelar vid sammansättning av arbetsgrupper.

En stor del ab kursen ägnas åt grupparbete i olika konstellationer där eleverna får lösa uppgifter som de blivit förelagda eller själva definierar. Tre av grupparbetena är mer formella och utgörs av seminarieuppgifter som skall redovisas gemensamt.

Seminarieuppgifterna bedrivs i grupper om 2-4 elever.

Litteratur:
Underlag för seminarieuppgifter och annat material (ges ut av institutionen)