DATORTEKNIKEDT026
Introduction to Computers and Computer Organisation

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D2, E2 Kursansvarig: Jan Eric Larsson Rekomenderade förkunskaper: Grundkurser i digitalteknik och programmering Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs, skriftlig tentamen samt godkänd skriftlig redovisning av en större laborationsinriktad uppgift (genomförs inom ramen för laborationskursen). Webbsida: http://www.it.lth.se/dt

Mål:
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha:

Innehåll:
Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt, samt grundläggande programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver (olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). På laborationerna används ett enkelt datorsystem där man kan undersöka programexekvering, felsökning, samt olika former för kommunikation med omvärlden i realtid. Vidare ges en beskrivning av hur olika enheter i ett datorsystem fungerar och är uppbyggda. Bland annat beskrivs funktion och uppbyggnad hos RISC-processorer baserade på pipelining, olika problem som detta medför samt olika hårdvaru- och programvarumässiga lösningar på dessa problem. Dessutom beskrivs konstruktion och funktion hos caheminnen, virtuella minnen och andra systemkomponenter.

Litteratur:
Patterson, D. and Hennessy, J.: Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (Morgan Kaufmann Publ. Inc.). Waldron, J., Introduction to RISC Assembly Language Programming, Addison-Wesley, Harlow, England, 1999, eller Brorsson, M., Datorsystem: program- och maskinvara, Studentlitteratur, 1999. Laborationshandledning samt kopior på OH-bilder använda på föreläsningarna.