DATANÄTEDI061
Data Networks

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4 Kursansvarig: Mats Cedervall Rekomenderade förkunskaper: Informationsteori Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och av problemlösningstyp. Som ett alternativ erbjuds möjligheten till muntlig tentamen. Webbsida: http:// www.it.lth.se/Datanetworks

Mål:
Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om de viktiga multipel-accesskanalerna.

Innehåll:
Fleranvändarkommunikation handlar om att överföra information från flera källor till flera mottagare. Återigen var det Shannon som grundade ett nytt område då han introducerade tvåvägskanalen som en modell för två människor som kommunicerar med varandra - en dialog. Kollisionskanalen. Slotted multiple access (Aloha), kollisionsupplösningsalgoritmer (CRA), trädalgoritmer och First-Come First-Serve, Carrier sensing, Multiaccess Reservations (Capetanakis, Tsybakov-Mikhailov, Massey), 0.4878-algoritmen. Datanät. Felkontroll, återsändningsstrategier (ARQ), distribution av routing information och flödeskontroll.

Litteratur:
Bertsekas, D. P. & Gallager, R. G.: Data Networks, Prentice Hall, 1992. Kursstenciler.