KRYPTOTEKNIKEDI050
Cryptography

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Thomas Johansson. Rekomenderade förkunskaper: Informationsteori, Digitalteknik. Prestationsbedömning: Godkänd laboration och godkänt projekt är krav för att få tentera. Tentamen (5 tim) är skriftlig och av problemlösningstyp. Webbsida: http://www.it.lth.se/cryptology

Mål:
Syftet med kursen är att ge en orientering om klassiska kryptosystem samt att ge ingående kunskaper om moderna kryptosystem.

Innehåll:
Klassiska kryptosystem. Inledning och grundläggande begrepp. Caesarkrypto, enkel substitution, polyalfabetssystem (Vigenére, Kasiskis forceringsmetod, Vernam), bigramsubstitution, transposition. Shannons teori för sekretess. Nyckelentropier och meddelanden, redundans och entydighetslängd, perfekt sekretess. Kryptomaskiner. Hagelins M-209 maskin, Transvertex HC-9, rotormaskiner (Enigma). Skiftregister. Något om ändliga kroppar, linjärt återkopplade skiftregister och skiftregistersekvenser, perioder och cykelkarakteristiker, skiftregistersyntes, olinjära kombinationer av skiftregistersekvenser, skiftregisterfiltrering. Elektroniska kryptosystem. Forcering med skiftregistersyntes. Data Encryption Standard. Historik, konstruktionsfilosofi, DES, Hellmans kritik. Öppen-nyckel-distribution. Logaritmproblemet, Pohlig-Hellman-systemet. Öppen-nyckel-kryptosystem. Något om talteori, RSA-systemet, Rabins ekvivalenssats, Herlestams kritik. Simmons' teori för autentisering. Imitation och substitution, Simmons' gräns. Secret sharing. Historik. Laboration: Studium av skiftregister. Projekt: Learning about DES

Litteratur:
Johannesson, R.: Något om kryptering. (Kompendium, utges av institutionen).