INFORMATIONSTEORIEDI030
Information Theory

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E3 Kursansvarig: Mats Cedervall Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och av problemlösningstyp. Som ett alternativ erbjuds möjligheten till muntlig tentamen. Webbsida: http:// www.it.lth.se/Informationsteori

Innehåll:
Shannon gav 1948 en kvantitativ definition av information. Med denna definition kan vi ge gränser för antalet meddelanden som kan överföras eller lagras. Såväl perfekta som störda överförings- och minnesmedia behandlas. Vi behandlar först fallet med en källa och en mottagare. Teorin generaliseras därefter till en fleranvändarsituation i vilken vi har ett nätverk med flera källor och/eller mottagare. Informationsteori - vad är det? Informationsteorins grunder. Shannons informationsmått, Fanos lemma, data processing lemma. Tre fundamentala kommunikationssatser. Typiska följder, källkodningssatsen, kanalkodningssatsen, starkt symmetriska och symmetriska kanaler, summakanaler, rate-distortion-satsen. Källkodning. Prefixfri kodning och Krafts olikhet, Huffmankodning, Tunstallkodning, Markovkällor. Universiell källkodning (Willems' algoritm), testalgoritmer. Kanalkodning. Blockfelsannolikhet och avkodningskriterier (maximum a posteriori och maximum likelihood), Bhattacharyyas och Gallagers gränser, Gallagers version av kanalkodningssatsen, träd- och trelliskoder. Fleranvändarkommunikation. Källkodning i en fleranvändarsituation (Slepian-Wolf), multiple-accesskanalen (additionskanalen, kollisionskanalen, Aloha, Capetanakis), broadcast-kanalen, reläkanalen, tvåvägskanaler. Gausskanalen. Differentiell entropi, tidsdiskret Gausskanal, bandbegränsad Gausskanal, en fundamental gräns. Kryptering. Grundläggande begrepp, några klassiska system, Shannons teori för sekretess, öppen nyckel-system, Simmons' teori för autentisering.

Litteratur:
Johannesson, R.: Informationsteori - grundvalen för (tele-)kommunikation. Studentlitteratur 1988 eller Johannesson, R.; Informationstheorie- Grundlage der (Tele-) Kommunikation, Addison-Wesley och Studentlitteratur, 1992.