REALTIDSSYSTEMEDA695
Concurrent Programming

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PVH2 Kursansvarig: Universitetslektor Jan Bohman, e-post: jan.bohman@cs.lth.se, Lärare: Mats Lilja, e-post:mats.lilja@hbg.lth.se Förkunskapskrav: Godkänd kurs Programmering med processuppföljning (EDA680). Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts.

Mål:
Att ge insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll:
Exempel på realtidssystem och inbyggda system. Grundläggande begrepp: jämlöpande processer, synkronisering och kommunikation, odelbara operationer, ömsesidig uteslutning. Semaforer, monitorer, meddelanden. Uppkomst och analys av dödläge. In- och utmatning och avbrottshantering. Tidskrav, prioriteringar, periodiska processer.

Litteratur:
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.