ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA690
Algorithms and Data Structures

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PVH2 Kursansvarig: Jan Bohman, e-post:jan.bohman@cs.lth.se Förkunskapskrav: EDA680 Programmering med processuppföljning. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Vid övningarna, som är obligatoriska, löses uppgifter i anslutning till föreläsningarna. Vid seminarieövningarna behandlas mera avancerade problem. I kursen ingår dessutom två obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål:
Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utformning av problemlösning på dator. Detta omfattar analys av algoritmer och programkomplexitet samt datastrukturer t ex listor, köer, stackar och träd. Vidare skall kursen ge förståelse för metoder för sökning och sortering.

Innehåll:

  • Programkomplexitet.
  • Analys av algoritmer.
  • Rekursion.
  • Grundläggande datastrukturer: listor, köer, stackar, träd.
  • Metoder för sökning och sortering.

    Litteratur:
    Weiss M A.: Data Structures and Problem Solving Using Java. Addison-Wesley, 1998, ISBN 0-201-54991-3.