PROGRAMMERING MED PROCESSUPPFÖLJNINGEDA680
Computer Programming with Process Monitoring

Poäng: 6.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: PVH1 Kursansvarig: universitetslektor Jan Bohman, e-post:jan.bohman@cs.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts. Webbsida: http://www@cs.lth.se Övrigt: Tre obligatoriska individuella inlämningsuppgifter, en obligatorisk kontrollskrivning. Kursen indelas i delkurserna Programmering i Java och Processuppföljning.

Mål:
Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att lägga grunden för ingenjörsmässig programvaruutveckling genom individuell uppföljning av tid och producerat resultat. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser och ärvning. Därtill ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java. Vidare att ge färdigheter i datainsamling och uppföljning av tid, fel och produktstorlek.

Litteratur:
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999, ISBN 91-44-01145-8.
Humphrey W S.: A Discipline for Software Engineering. Addison-Wesley, 1995, ISBN 0-201-54610-8.


Programmering i Java0198
Programming in Java

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Om program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.


Processuppföljning0298
Process Monitoring

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Att mäta och följa upp tid. Att bokföra och följa upp fel. Produktplanering och tidplanering. Kodgranskningar.