OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA665
Object-Oriented Modelling and Design

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PVH2 Kursansvarig: Per Holm, e-post: per.holm@cs.lth.se Förkunskapskrav: Obligatoriska moment i EDA690 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska moment: datorlaborationer och en inlämningsuppgift.

Mål:
Att ge kunskap om objektorienterade metoder för utveckling av stora programsystem och träning i användning av sådana metoder. Därtill att ge utökade kunskaper om objektorienterad programmering.

Innehåll:
Systemutvecklingens faser: analys, design och implementation. Vattenfallsmetoder och iterativa metoder. Historik. Design av grafiska användargränssnitt. CRC-kort. Modeller i objektorienterad systemutveckling: "use-case"-modell, statisk modell, dynamisk modell. Beskrivningsspråket UML. Designmönster. Översikt över objektorienterade programspråk.

Litteratur:
Stevens P. with Pooley R.: Using UML: Software Engineering with Objects and Components, Addison-Wesley, 1999.