TEKNISK ENGELSKAEDA655
Technical English

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: PVH1 Kursansvarig: Sven-Erik Ormelius, e-post: sven-erik.ormelius@englund.lu.se Prestationsbedömning: Textförståelse: Skriftlig rapport. Muntlig färdighet: Deltagande i övningar. Övrigt: Undervisningen ges av såväl svensk som engelsk lektor. Obligatorisk närvaro på de muntliga övningarna.

Mål:
Kursens mål är att öka de studerandes text- och hörförståelse inom tekniskt och populärvetenskapligt område; vidare att öka de studerandes muntliga färdighet, speciellt vad gäller teknisk engelska.

Innehåll:
Kursen består av följande delmoment:
Delmoment 1. Textförståelse och textproduktion (2 poäng): Studium av teknisk sakprosa jämte övningsmaterial till ett sammanlagt omfång av ca 500 sidor. Särskild vikt lägges vid den fraseologi och de konstruktioner som är speciella för denna typ av text.
Delmoment 2. Muntlig färdighet (1 poäng): Omfattar dels diskussioner och övningar i att uppfatta och återge engelskt tal av viss svårighetsgrad, dels träning i uttalet av enskilda ord med tonvikt på det tekniska området.

Litteratur:
Textmaterial, inom tekniskt och populärvetenskapligt område: särskilt urval göres varje gång kursen ges.
Av institutionen tillhandahållet material.

Hjälpmedel:
Modern engelsk-svensk ordbok samt
Modern svensk-engelsk ordbok (Prisma) eller motsvarande
Engelsk-svensk teknisk ordbok (Läromedelsförlaget) eller motsvarande
Longman Lexicon of Contemporary English (Longman)
Longman ScienceWord-Book (Longman), ed Godman
D MacQueen: Using Numbers in English (Studentlitteratur)