PROGRAMMERING I JAVAEDA616
Computer Programming in Java

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IDH1, IEH1, MMH1 Kursansvarig: universitetslektor Jan Bohman, e-post: jan.bohman@cs.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten fullgjorts. Webbsida: http://www@cs.lth.se Övrigt: Tre obligatoriska individuella inlämningsuppgifter, en obligatorisk kontrollskrivning. Endast betygen godkänd och underkänd förekommer.

Mål:
Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp som objekt, klasser och ärvning. Därtill ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll:
Om program som modeller av verkligheten. Objekt, operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur:
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999, ISBN 91-44-01145-8.