PROGRAMMERING, FKEDA510
Computer Programming, Advanced Course

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Valfri för: M3 Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: EDA500 Programmering. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Hjälpmedel: läroböckerna. För deltagande i tentamen fördras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Övningar 10 tim, en inlämningsuppgift.

Mål:
Att ge fördjupad kunskap om metoder för hur problem från olika områden kan analyseras och omformas för att lösas med hjälp av dator. Att ge insikt i viktiga programmeringstekniska hjälpmedel såsom abstrakta datatyper och generella datastrukturer.

Innehåll:
Programmeringsmetodik, pekare, abstrakta datatyper, komplexitet, rekursion. Generella datastrukturer: listor, stackar, köer, träd. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur:
Ekman T.: Problemlösning och algoritmer med Pascal. Studentlitteratur, 1997.
Eriksson G. & Karlsson, J.: Programmeringsmetodik med abstrakta datatyper. Kompendium Lund, 1988.