PROGRAMMERINGEDA501
Programming, First Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M1, L2, V2 Kursansvarig: studierektor Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Hjälpmedel: läroboken. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: övningar och laborationer 32 tim, två individuella inlämningsuppgifter.

OBS! För L, M, V har denna kurs fr o m 2000/2001 ersatt EDA500 Programmering.

Mål:
Att ge träning i allmän problemlösning. Att ge färdigheter i grundläggande algoritmkonstruktion och strukturerad programmeringsteknik. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom klasser, objekt och metoder. Därtill ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll:
Grundläggande programkonstruktioner i Java. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande algoritmer och algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer/matriser. Om program som modeller av verkligheten. Objektorienterad programutveckling.

Litteratur:
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.