INDUSTRIRELATERAD PROGRAMMERINGEDA331
Programming in Industry

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Per Holm Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA030 Objektorienterad programmering. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att den första inlämningsuppgiften har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Två inlämningsuppgifter.

Mål:
Att ge en introduktion till datalogiska och programmeringstekniska frågeställningar som är av aktuellt intresse för näringslivet. Kursinnehållet kan därför variera efter industrins behov av kunskaper hos nyexaminerade civilingenjörer. Kursen är tänkt som en yrkesförberedande kurs för studerande som är nära examen. Kursen är för tillfället inriktad på objektorienterad programmering i C++ och i Java.


Innehåll:
C++: Historik. Introduktion till C och C++. Typsystemet, variabler, uttryck, satser och funktioner. Klasser, ärvning, multipel ärvning. Virtuella funktioner. Minneshantering. Överlagring av operatorer. Klassmallar. Felhantering. In- och utmatning. Organisation av källkoden. Jämförelse av C++ med andra objektorienterade programspråk, speciella problem i C++. Java: Historik. Översikt av språket, jämförelse med C++.


Litteratur:
Stroustrup B.: The C++ Programming Language. Addison-Wesley, 1997.
Även andra läroböcker kan användas, t.ex. Lippman S.B.: C++ Primer. Addison-Wesley, 1998.
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.