INLEDANDE PROGRAMVARUTEKNIK - PROJEKTEDA321
Introduction to Software Engineering - Project

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: D2 Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer samt de obligatoriska momenten i EDA060 Objektorienterad modellering och design fullgjorda. Prestationsbedömning: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer. För godkänt betyg fordras att projektarbetet fullgjorts. Teorikunskaperna skall redovisas i en obligatorisk inlämningsuppgift. Övrigt: Kurstyp projekt. - Kursen ges i samarbete med Institutionen för telekommunikationssystem.

Mål:
Syftet med kursen är dels att ge inblick i den process som ligger bakom framtagandet av programvara av hög kvalitet, dels att tillämpa objektorienterad design i ett större projekt. Avsikten med den första punkten är också att utvecklingen av ny programvara skall relateras till andra områden inom datalogin och närliggande ämnen så att helhetsbilden blir mera komplett. I den andra punkten tränas eleverna att arbeta i grupp och de möter här flera av de moment som ingår i en programutvecklingsprocess.

Innehåll:
Vid föreläsningarna ges en introduktion till de moment som sedan praktiseras i form av projektarbete. I projektarbetet ingår bl.a. specifikation, problemanalys, design, programskrivning och dokumentation. Kursen samordnas med Programvaruföretaget och projektledning görs av kursdeltagare från denna kurs.

Litteratur:
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.