DATORGRAFIKEDA221
Computer Graphics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: D4 Kursansvarig: Rolf Karlsson Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska moment: Ett projekt att implementera en renderare för interaktiv, tredimensionell, fotorealistisk datorgrafik. - Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat.nat.fak.

Mål:
Att ge insikt i möjligheter och problem som uppstår vid grafisk databehandling. Speciellt presenteras teorin för primitiverna hos dagens grafikkort vid implementering av en renderingspipeline.

Innehåll:
Översättning av geometri från en 3D-rymd till en bildskärm. Simulering av ljus. Utritning av bilder på bildskärm. Skapande av grafiska objekt. Beräkning av objektrörelse. Implementering av visuella knep för att öka realismen i framräknade bilder. Visualisering.

Litteratur:
Angel E.: Interactive Computer Graphics. A Top-Down Approach with OpenGL. Second Edition. Addison-Wesley, 2000.