DATABASEREDA215
Databases

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Valfri för: D4 Kursansvarig: Ferenc Belik Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA500 Programmering. Prestationsbedömning: För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts inom föreskriven tid. Tentamen är skriftlig och anordnas i januari med omtentamen ca 2-3 veckor senare. Slutbetyget bestäms av tentamensbetyget och inlämningsuppgifterna. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat. nat. fak.

Mål:
Målet är att ge kunskaper

 • om allmän teori för databasdesign
 • om teorin för relationsdatabaser
 • om frågespråket SQL
 • om databashanterare i allmänhet

  Innehåll:
  Kursen innehåller följande moment:

 • Databassystem i allmänhet
 • Teorin för objektorienterad- och entitet/samband-design
 • Relationsdatabaser; beroenden, normalisering, relationsalgebra
 • Frågespråket SQL
 • Databashanterare; samtidighet, säkerhet, integritet

  Litteratur:
  Ullman J.D. och Widom J.: A First Course in Database Systems. Prentice Hall, 1997.