ÖVERSÄTTARTEKNIKEDA200
Compilers and Interpreters

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E4, F4 Kursansvarig: Görel Hedin Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025/EDA026 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Projektet ska vara fullgjort senast tre månader efter föreläsningarnas slut. Övrigt: Ett obligatoriskt projekt ingår i kursen.

Mål:
Att ge grundläggande kunskaper i teorin för översättare, t.ex. kompilatorer och interpretatorer, samt kännedom om deras uppbyggnad och funktion.

Innehåll:
Översikt av översättarens uppgifter. Formella språk. Lexikalisk analys: deterministiska ändliga automater. Syntaktisk analys: recursive descent, LL- och LR-parsing, stackautomater. Semantisk analys, attributgrammatiker. Kodgenerering, optimering. Exekveringssystem. Kompilatorutvecklingssystem.

Litteratur:
Ännu ej fastställd.