TILLÄMPAD ARTIFICIELL INTELLIGENSEDA132
Applied Artificial Intelligence

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: D4 Kursansvarig: Eric Astor. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Inlämningsuppgifter. – Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat. nat. fak.

Mål:
Att ge en introduktion till olika delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden.

Innehåll:
Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Neurala nät. Genetiska algoritmer. Inlärning baserad på klassificering. Intelligenta agenter.

Litteratur:
Russell S. och Norvig P.: Artificial Intelligence - A Modern Approach. Prentice Hall, 1995.