FUNKTIONSPROGRAMMERINGEDA120
Functional Programming

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2. Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkända inlämningsuppgifter. Högre betyg kan erhållas med skriftlig tentamen; fullgjorda inlämningsuppgifter är krav för att få deltaga i tentamen. Övrigt: Obligatoriska moment: fyra individuella inlämningsuppgifter.

Mål:
Att ge grundläggande kunskaper om funktionsprogrammering i allmänhet och att ge sådana färdigheter i programspråket Haskell att språket kan användas som ett effektivt programmeringsverktyg.

Innehåll:
Teori och filosofi för funktionsspråk. Funktionella språkkonstruktioner och idiom. Programspråket Haskell. Högre ordningens funktioner. Lat evaluering och oändliga datastrukturer. Monader. Polymorfa typsystem, klasser.

Litteratur:
Thompson S.: Haskell - The Craft of Functional Programming, 2nd edition. Addison-Wesley, 1999, ISBN 0-201-34275-8.