TEKNIKEN I SAMHÄLLET, MED PRESENTATIONSTEKNIKEDA080
Technology, Society, Communication

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: D1 Kursansvarig: studierektor Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras dels närvaro vid gruppövningarna dels godkända grupparbeten med skriftlig och muntlig presentation. Övrigt: Obligatoriska moment: gruppövningar, skriftliga och muntliga redovisningar.

Mål:
Att ge studenterna perspektiv på teknikens, särskilt datateknikens, inverkan på människan och samhället. Dessutom skall studenterna få språklig träning och träning i skriftlig och muntlig presentation.

Innehåll:
Kursen består av två avsnitt som är integrerade med varandra: Presentation och Samhälle.

I kursavsnittet Presentation behandlas grundläggande informations- och litteratursökning, skriftlig och muntlig presentation såsom teknisk dokumentation, fack- och populärvetenskaplig rapportskrivning, elektronisk publicering samt användning av moderna bibliotek och databaser.

I kursavsnittet Samhälle behandlas lag och rätt (lagar och förordningar, lagstiftning, datalagen, Internetlagar,...), etik (ingenjörskodex, ingenjörens ansvar mot allmänheten, mot kunder och arbetsgivare, mot kolleger,...) och miljö (yttre miljö, arbetsmiljö,...).

Litteratur:
Ännu ej fastställd.