OPERATIVSYSTEMEDA050
Operating Systems

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E4 Kursansvarig: Jonas Skeppstedt Förkunskapskrav: de obligatoriska momenten i EDA040 Realtidsprogrammering fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Övrigt: Övningarna tjänar som förberedelse till laborationerna.

Mål:
Att ge kunskap om operativsystems inre organisation och funktion samt att ge förtrogenhet med viktiga begrepp och metoder för resurshantering i centraliserade och distribuerade operativsystem.

Innehåll:
Historik. Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Exempel på olika typer av operativsystem.

Litteratur:
Tanenbaum A.S.: Modern Operating Systems. Prentice-Hall, 1992. Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.