REALTIDSPROGRAMMERINGEDA040
Concurrent Programming

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D3 Valfri för: E4, F4 Kursansvarig: Klas Nilsson Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska momenten har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Övningar och laborationer. Ett projektarbete som syftar till att ge en samlad förståelse av kursens delmoment.

Mål:
Att ge insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll:
Exempel på realtidssystem och inbyggda system. Grundläggande begrepp: jämlöpande processer, synkronisering och kommunikation, odelbara operationer, ömsesidig uteslutning. Semaforer, monitorer, meddelanden. Uppkomst och analys av dödläge. In- och utmatning och avbrottshantering. Tidskrav, prioritering, periodiska processer. Översikt av schemaläggningsprinciper.

Litteratur:
Kursbok under utarbetande. Delar av denna och annat material distribueras under kursens gång.