OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERINGEDA030
Object-Oriented Programming

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: E4, F4 Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 020 Programmering 2 eller EDA510 Programmering FK. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att programmeringsuppgifterna, laborationerna och inlämningsuppgiften har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: 6 programmeringsuppgifter och 6 laborationer samt en inlämningsuppgift.

OBS! Denna kurs ges för sista gången läsåret 2000/2001.

Mål:
Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser, ärvning, statisk/dynamisk bindning samt processer.

Innehåll:
Program som modeller av verkligheten. Generella begrepp som klassificering, aggregering och perspektiv som en del av tekniken att analysera problem. En introduktion till användargränssnitt, MVC-modellen och client-server-tillämpningar. Två objektorienterade språk, Simula och Smalltalk, utnyttjas.

Litteratur:
Holm P.: Objektorienterad programmering och Simula. Kompendium LTH, 1992.
Eriksson G.: En introduktion till Squeak/Smalltalk. Kompendium LTH, 1999.