ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA027
Algorithms and Data Structures

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D1 Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: de obligatoriska momenten i EDA016 Programmering för D fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: datorövningar, inlämningsuppgifter.

OBS! Denna kurs ersätter för inskrivna år 2000 och senare kursen EDA025 Algoritmer och datastrukturer.

Mål:
Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utformning av lösningar av problem som kan behandlas på dator.

Innehåll:
Rekursion: introduktion, implementation, exempel på tillämpning. Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Grundläggande datastrukturer: listor, träd, grafer, mängder. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur:
Weiss M.A.: Data Structures & Problem Solving Using Java. Addison-Wesley, 1998.
Övrigt material distribueras av institutionen.