PROGRAMMERING FÖR DEDA016
Programming, First Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D1 Kursansvarig: studierektor Prestationsbedömning: Betyget bestäms av inlämningsuppgifterna och kontrollskrivningarna. Övrigt: Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar.

OBS! Denna kurs har fr o m 2000/2001 ersatt EDA015 Programmering för D.

Mål:
Att ge kunskap om metoder för analys av problem inom olika områden, speciellt för lösning med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom objekt, klasser och ärvning. Därtill att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer och färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll:
Om program som modeller av verkligheten. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer och länkande listor. Ärvning. Objektorienterad systemutveckling. Strängklasser. Grafiska användargränssnitt.

Litteratur:
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.