PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA011
Programming, First Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: E1, F1, I1 Kursansvarig: studierektor Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Hjälpmedel: läroboken. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Programmeringsövningar 16 tim, datorlaborationer 20 tim, tre individuella programmeringsuppgifter.

Mål:
Att ge metoder för hur problem från olika områden kan analyseras och omformas för att lösas med hjälp av dator. Att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom klasser, objekt och ärvning. Därtill att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt färdigheter i användning av programspråket Java.

Innehåll:
Om program som modeller av verkligheten. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande programkonstruktioner. Algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer, matriser, listor. Ärvning. Objektorienterad programutveckling. Java-programmering.

Vid programmeringsövningarna får de studerande träning i problemanalys och i att uttrycka problemlösningar i programspråk. Datorlaborationerna ger de studerande träning i programutveckling vid dator.

Litteratur:
Holm P.: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur, 1999.