DEN HÅLLBARA STADENASB140
The sustainable city

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Johan Rådberg Förkunskapskrav: Stadsbyggnad AK I Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och övningar, samt väl genomförda projekt.

Mål:
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om hur samhälleliga miljömål och mål för kretsloppsanpassning påverkar stadsbyggandet såväl i översiktlig planläggning som i detaljutformning av bebyggelse.

Innehåll:
Kursen inleds med en orientering om internationell forskning och aktuell debatt; grundläggande begrepp presenteras: "sustainability", "environmental capital", "environmental capacity" etc. Studier av kretslopp för vatten, avfall; lokal odling som resurs. Diskussionen om urban form: "Compact City or Green City" refereras. Studenterna skall i seminarieform diskutera olika målsättningar, och hur dessa påverkar bebyggelseutvecklingen. Studieresor till aktuella projekt görs. Det avslutande projektarbetet består i att utarbeta ett program för en ny stadsdel med höga målsättningar om miljö- och kretsloppsanpassning, samt att utforma ett förslag till bebyggelse på stadsdels- och kvartersnivå.

Litteratur:
Blowers, Andrew, (ed), 1993. "Planning for a sustainable environment". TCPA, London.
Rådberg, Johan, 1994. "Termitstack eller ekobyar?" I PLAN årgång 48, nr 4.
"Green Paper on the Urban Environment". 1990. E.C. Luxembourg.
Tjallingii, Sybrand, 1995. "Ecopolis, strategies for ecologically sound urban development". Backhuys, Leiden.