LANDSKAPSARKITEKTUR OCH TRÄDGÅRDSKONSTASB110
Landscape Architecture

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Lars Landin. Förkunskapskrav: Stadsbyggnad AK I, Stadsbyggnad - Trädgårdskonst Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs närvaro vid minst 80% av föreläsningarna, utarbetande av uppsats som redovisas i seminarieform och deltagande i exkursionerna.

Mål:
Kursens syfte är att ge kännedom om landskapsarkitekturens och trädgårdskonstens utveckling i vår tid.

Innehåll:
Hur hanterar vi omgivningarna omkring hus, i bebyggelse, städer och landskap, och hur ser vi på förhållandet till naturen och dess betingelser för överlevnad? En viktig fråga är om vi idag gestaltar våra omgivningar med tillräcklig kvalitet och om våra visioner har bärkraft i framtiden. Inspiration hämtas i befintliga svenska landskap, kulturmiljöer och trädgårdar.
Kursen ges i samarbete med SLU Alnarp.

Litteratur:
Kompendium i landskapsarkitektur och trädgårdskonst.
Gustavsson Roland, Ingelög Torleif. "Det nya landskapet". Skogsstyrelsen förlag, Jönköping 1994,
Jellicoe Geoffrey och Susan. "The landscape of man". Thames and Hudson, London 1975, 1987
Boverket. "Odlingslandskapet och den kommunala planeringen. Boverket, Karlskrona 1996
"Samtal med Sven-Ingvar Andersson". "Landskab", DK. 5/1994.