STADSFÖRNYELSEASB060
Urban Renewal

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Per Björkeroth. Förkunskapskrav: Stadsbyggnad AK och Trafikteknik AK. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkända övningsuppgifter, deltagande i studieresa samt närvaro vid minst 80% av föreläsningarna.

Mål:
Kursen syftar till att ge inblick i bevarande- och förnyelseproblem i staden, metoder för förbättring och förnyelse av staden och hur detta kan ske i samverkan mellan brukare, fastighetsägare, myndigheter och politiska organ.

Innehåll:
Kursen behandlar i huvudsak svenska förhållanden på en konkret nivå. Dessutom belyses översiktligt stadsförnyelseproblematiken i andra länder, även u-länder.
Stadens historia, stadsförnyelsebegreppet, olika sätt att förnya staden, olika typer av stadsområden och bevarande- och förnyelsebehov. Trafiksanering. Planering för alla trafikanter. Miljöförhållanden. Stadens rum, markbehandling, inriktning och utformning. Stadens gröna rum och planteringar. Ekologiska förhållanden.
Övning: planering för förnyelse och förbättring av ett stadsområde. Presentation av förslag. Trafikteknik medverkar i övningen.

Litteratur:
Kompendium i stadsförnyelse och stadsbyggnad. Bedre byrum, DB. 1991.