STADSBYGGNADSRÄTTASB041
Town Planning Law

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Peter Siöström Förkunskapskrav: Trafikteknik och Stadsbyggnad Prestationsbedömning: Graderad betygssättning för övningsuppgifter och tentamina. Både övningsuppgifter och tentamina måste godkännas.

Mål:
Kursen syftar till att ge insikt i stadsbyggandets rättsliga, tekniska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och gestaltning.

Innehåll:
Kursen behandlar ingående den nya plan- och bygglagen (PBL) och berör annan lagstiftning med anknytning till planering och byggande. Huvudvikten lägges vid den del av PBL som behandlar planering och planeringens genomförande. Kursen ger även någon orientering om förhållanden i andra länder. I övningsdelen utarbetas en detaljplan i samarbete med A-elever, där huvudvikten lägges vid den formella planen och förståelsen av dessas möjligheter och begränsningar. Datorövning kan ingå efter önskemål.

Litteratur:
Kompendium i stadsbyggnadsrätt. Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Boverket 1996. Boken om översiktsplan del I, Boverket 1996.