STADSBYGGNAD, AK IASB010
Urban Planning, Basic Course I

Poäng: 4.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A2 Kursansvarig: Peter Siöström. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkända övningsuppgifter, deltagande i seminarier, deltagande i studieresa samt närvaro vid minst 80% av föreläsningarna.

Mål:
Kursen syftar till att ge en bred överblick av stadsbyggande, dess historia, nutid och framtid, och hur staden och dess omgivningar utformas på olika nivåer, från den översiktliga planeringen till områdes- och detaljplanering.

Innehåll:
I föreläsningar behandlas: Teman från stadsbyggandets historia som inspirationskälla, erfarenhetsbank och bakgrund till vår tids stadsbyggnad. Stadsbyggandets syfte och innehåll idag och i framtiden. Planeringen som redskap och medel för genomförande av stadsbyggande. Planeringsmetodik, från inventering till analys och planförslag, med tonvikt lagd på hur arkitekten hanterar stadens och landskapets arkitektoniska frågor och villkoren för naturen och människan i framtidens samhälle. Övningarna är till stor del integrerade med andra ämnen. Genom arbete med avgränsade mindre uppgifter samt med en planläggningsuppgift inom temat stadsbyggande uppövas förmågan att organisera och gestalta ingående element till en helhet. Övningar sker i form av grupparbete. Obligatoriska studieresor för inventering och miljöstudier i anslutning till övningsuppgifterna.

Litteratur:
Kompendium i Stadsbyggnad AK I. Byer og bygningar, S.E. Rasmussen, 1949. Design of Cities, Edmund Bacon, 1978.