NORDENS ARKITEKTURHISTORIAAHI052
History of architecture

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Olle Svedberg och Anna-Maria Blennow Förkunskapskrav: Arkitekturhistoria I och II Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på kurslitt. och närvaro vid minst 80% av undervisningstillfällena. Webbsida: http://Birgitta.Hellstrom@ark1.lth.se

Mål:
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om de nordiska ländernas arkitekturhistoria från äldsta till nuvarande tid. Ett brett historiskt perspektiv anläggs, men "brytpunkter" och nyckelverk ägnas mera ingående analys, både i föreläsnings- och seminarieform. Tonvikten läggs på de senaste tre
århundradena mot vilka också studieresan inriktas. I samband med resan besöks arkiv i Köpenhamn, Oslo eller Stockholm för studium av originalritningar.

Litteratur:
Valda avsnitt ur: Tobias Faber: Dansk arkitektur, 1963, Claes Caldenby m.fl.: Att bygga ett land,
1900-talets svenska arkitektur, 1998, Sven Sandström
m.fl.: Konsten i Sverige, 1974-1975, Nils Erik Wickberg: Byggnadskonst i Finland, 1959 och Norsk Arkitekturmuseums årsböcker.