CLIO - DEN STORA STUDIERESANAHI049
CLIO - The Grand Tour

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Olle Svedberg, Anna Maria Blennow Förkunskapskrav: AH I , AH II Prestationsbedömning: Godkänd uppsats 30-40 A4 sidor, deltagande i minst
80% av projektets undervisningsvolym

Mål:
Att penetrera ett viktigt avsnitt i den nordiska arkitekturhistorien och att träna den skriftliga analys- och framställningsförmågan.

Innehåll:
Stora akademiska stipendier låg under 1800-talet och det tidiga 1900-talet till grund för långvariga och vidsträckta studieresor, som förutsattes hembringa skisser, uppmätningar, anteckningar och fotografier att använda i den framtida verksamheten som arkitekt, lärare m.m. I projektet studeras det direkta sambandet mellan sådana dokument och färdiga arkitekturverk av ett antal danska och svenska
arkitekter under tiden 1920-1970

Litteratur:
Historiska översikter, arkitektbiografier,
minnesanteckningar, memoarer, valda texter för
språkanalys, konstteoretiska grundtexter (t ex
W. E. Kleinbauer: Modern perspectives in Western
Art History, 1971)